Årsmöte i Nacka-Värmdö SK!

Förslag till dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens redogörelse för det senaste
räkenskapsåret

a. Verksamhetsberättelse,

b. Förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning).

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-samhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Behandling av styrelsens förslag till ändring av stadgarna avseende verksamhets- och räkenskapsår, se bilaga

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom-mande verksamhetsåret.

12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av

a. tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

b. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd
turordning för en tid av 1 år;

c. en revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år.

d. upp till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening-en har rätt att representera med ombud);.

14. Övriga frågor.

Utdelning av pris för bästa kvinna och man i Vasaloppet, samt årets NVSK:are

Vi bjuder på enklare förtäring. Kläder finns till försäljning

Styrelsens förslag om ändring av föreningens stadgar

För att få en bättre koppling till skidsäsongen och för att ge styrelsen möjlighet att kunna fokusera sitt arbete under året föreslås att föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara 1 juli tom 30 juni. För övergångsåret föreslås innevarande år att förlängas från 1 januari 2008 till den 30 juni 2009.

Stadgarna föreslås i enlighet med detta förändras till:

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 juli t.o.m den 30 juni.

10§ Medlemskap
Medlemskap följer verksamhets- och räkenskapsåret.

15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut–gången av oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Lämna ett svar

Top