Kallelse till årsmöte

Förslag till dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens redogörelse för det senaste räkenskapsåret

a. Verksamhetsberättelse,

b. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk¬samhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom¬mande verksamhetsåret.

10. Fastställande av medlemsavgift

11. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a. upp till tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

b. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

c. en revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år.

d. upp till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening¬en har rätt att representera med ombud);.

13. Övriga frågor.

Vi bjuder på enklare förtäring och smider planer för hur vi även kommande säsong ska knäcka de grönajägarna.

Välkomna!

Lämna ett svar

Top