Nacka Värmdö Skidklubbs, NVSK´s behandling av personuppgifter

Nacka Värmdö Skidklubb (org. nr 802433-6029) (”NVSK”, ”vi”, ”oss”) värnar om våra medlemmars, deltagares och användares personliga integritet. NVSK kommer att behandla personuppgifter med anledning av ditt medlemskap, ditt besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats, din anmälan till någon av våra tävlingar eller arrangemang eller nyhetsbrev. När personuppgifter behandlas har vi som personuppgiftsansvarig en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Av denna anledning lämnas följande information där vi förklarar vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. Ta därför gärna löpande del av denna policy då den kan komma att ändras från tid till annan.

NVSK:s webbsidor innehåller länkar och hänvisningar till externa webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Denna policy är endast tillämplig på personuppgifter som NVSK får del av genom våra medlemmar och andra med vilka NVSK har samarbeten eller vid annan kontakt med NVSK. Vi ansvarar således inte för integritetsfrågor på webbplatser som tillhandahålls av annan part.

 

Personuppgifter

NVSK kommer att behandla personuppgifter som erhålls från dig, din klubb eller motsvarande, dina kollegor eller annan, företag som tillhandahåller register för marknadsföringsändamål, eller allmänt tillgängliga källor. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt.

NVSK kommer att behandla personuppgifter för att:

  • Hantera en ansökan om medlemskap i NVSK eller tillgång till arrangemang och tävlingar med anledning av ditt medlemskap
  • Hantera en anmälan till och deltagande vid våra tävlingar och arrangemang
  • Hantera svar vid marknadsundersökningar eller andra enkäter
  • Marknadsföra våra tävlingar, arrangemang och tjänster
  • Hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt.

 

 

Personuppgifter som behandlas

Vid ansökningar, beställningar, anmälningar eller annan kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn, personnummer, klubb, kön, adress, telefonnummer, e-postadress.

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss eller på vår webbplats.

Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa eller etniskt ursprung. Du kan dock själv ha valt att lämna viss information, till exempel inför ett arrangemang att du är allergiker och önskar viss kost. Genom att göra detta utgår vi ifrån att du samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i denna policy. Vi förutsätter därför att du vill att vi behandlar dessa uppgifter.

 

Varför vi behandlar personuppgifter och hur länge de sparas

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempel ett samtycke från den registrerade. Andra grunder som vi kan stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.

NVSK anser att du lämnat ditt samtycke genom att du lämnat personuppgifter till NVSK. Notera att om du väljer att inte lämna ditt samtycke till oss är det inte säkert att vi kan erbjuda medlemskap, deltaga i tävlingar eller arrangemang, tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.

Vi kan komma att använda personuppgifterna för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig samt för att sammanställa statistik för analys. Behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna nå ut till dig med information om tävlingar och arrangemang inom områden som är relevanta för dig. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss.

Vår utgångspunkt är att vi endast behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Har vi erhållit ett så kallat utökat samtycke görs ingen gallring såvida inte samtycket återkallas.

 

Behandling Laglig grund
Har vi behandlat personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig sparar vi uppgifterna i två år efter avtalets fullgörande. Anledningen till detta är att uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig och att vi har ett intresse av att bevara uppgifterna. Fullgörande av avtal, samtycke och berättigat intresse.
Har du deltagit i några av våra tävlingar eller arrangemang, sparar vi uppgifterna i tre år efter tävlingen/arrangemanget. Vårt berättigade intresse är att vi vill kunna nå ut till dig med information om event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dig. Berättigat intresse.
Vid ansökan om medlemskap i NVSK sparar vi under den tid det behövs för att pröva ansökan. Vid godkänt medlemskap kommer NVSK att registrera och bevara uppgifterna för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem. Fullgörande av avtal och berättigat intresse.
För medlemmar i NVSK som begär utträde eller anses ha utträtt, sparas personuppgifterna i sju år efter utträde (beslutsdatum för utträdet). Anledningen till att vi sparar uppgifterna i sju år är att om du väljer att bli medlem igen behöver vi ha uppgifter sparade om din medlemshistorik. Fullgörande av avtal och berättigat intresse.

 

 

 

 

Dina rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Du kan när som helst återkalla dina samtycken avseende behandling av personuppgifter som har sin lagliga grund i att du har lämnat samtycke, genom att maila till info@nvskidor.se. Du har rätt att invända mot sådana behandlingar av personuppgifter som vi gör där vi anser oss ha ett berättigat intresse utifrån en intresseavvägning. Precisera vad du invänder emot. Om vi skulle inte avvisa invändningen måste vi bevisa att behandling av dina personuppgifter ändå måste ske och vilka intressen det är som väger tyngre.

Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när detta är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.

 

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon. Inga system är helt skyddade för intrång. NVSK har emellertid vidtagit rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Endast behörig medlem har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via NVSK:s webbplatser.

 

Överföring av personuppgifter

NVSK kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd och godkännande.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning. NVSK är skyldig att lämna ut personuppgifter i syfte att utföra kvalitetskontroller, för att bearbeta och fullgöra deltagande vid tävlingar och arrangemang.

 

Kontakta oss

Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt vill utnyttja dina rättigheter kontakta oss på e-post info@nvskidor.se.

 

 

Samtycke med anledning av GDPR

För att du ska kunna bli eller fortsätta vara medlem, anmäla dig till tävlingar eller arrangemang eller använda våra tjänster och för att vi ska kunna ge dig information behöver vi ditt samtycke. För oss på NVSK är ditt förtroende av högsta vikt. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

I och med att du lämnar uppgifter till NVSK anser vi att du lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter hanteras i enlighet med NVSK policy om behandling av personuppgifter, som framgår av NVSK´s hemsida, www.nvskidor.se

Top